Nalamuhla besikadze sime ngephandle e embassy yaseswatini.solo silelwa inkhululeko ekhaya.angeke siyekele size sibone lushintsho.ayihambe lemfingi lengu mswati.ngibhala kumangala kutsi sikhuphe sowusibite ngaye ngebunjani? imali lengabe wakha le sikhuphe ngabe lemali iye emaswatini yasita emaswati SHAME ON YOU MSWATI awukehluki nemmbulali leyo 6.4billon emalangeni ngabe utsenge imishini etibhedlela kunetintsandzane atinakwa tibhedlela kufihlwa emehlo kona nguyiphi indiza leyoke ihlale kuleya airport ase ngibute ngibhala ngekukwata nangekumangala kutsi lemfingi iyodlala ngesive semaswati kute kube ngunini PHANSI NGA MSWATI PHANSI!.. BY JABULILE SIMELANE SWAZI VIGIL MEMBER U.K.

Today the 8 of february we were once again outside the embassy protesting about the issues that are taking place in swaziland i was really disturbed when i heard that the royal swaziland police force is now called"bomavutsa bhe" how could you be so proud of such a country just because it suits his majesty.i fear for my childs safety since im now a political activist exiled here in the u.k. And highlighting the torture that they put through to my dad it left me traumitized up to this day since he was wrongly accused of wanting to plot the king i as his child have had to go through this misery because i was being penalised for my fathers action of the past it just shows how mean and disgusting swaziland can be i have never had a job back same applies to my mother who is residing in the u.k. We shall fight until we see change!MSWATI MUST GO HES A PEODOPHILE